Privacy verklaring

 

In verband met de privacy van de bezoekers aan de website en de praktijk van Senses Almere willen wij u graag informeren welke persoonsgegevens er eventueel verwerkt worden en hoe Senses Almere met deze gegevens omgaat en voor welke doeleinde deze gebruikt worden.


Voor mensen die alleen onze website bezoeken is alleen artikel 2 van toepassing, mits u het contactformulier niet heeft ingevuld! De overige artikelen zijn van toepassing als u het contact formulier op de website heeft ingevuld, contact heeft gezocht per mail, telefoon en/of social media, u de massagepraktijk bezoekt of wanneer u een leverancier bent van Massagepraktijk Senses Almere.


Indien u meer informatie wilt over de bescherming van persoonsgegevens kunt u, door te klikken op de volgende link, kijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl


Artikel 1: Wettelijke bepalingen
Bedrijfsgegevens van de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens:
Senses Almere
Septemberstraat 124
1335 KT Almere
Nederland
KvK nummer: 74059017


Artikel 2: Website en cookies
De website van Massagepraktijk Senses Almere maakt alleen gebruik van analytische en functionele cookies. Voor de analytische cookies maken wij geen gebruik van uw IP adres. Wij gebruiken de analytische cookies alleen om te kijken hoeveel bezoekers er op de website komen, hoelang ze op de website zijn en welke pagina’s er bezocht worden. Er wordt niet bijgehouden wie onze website bezoekt.
De eventuele functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website, ook hier worden geen persoonsgegevens opgeslagen.


De website van Massagepraktijk Senses Almere maakt geen gebruik van tracking en/of marketing cookies! 


Artikel 3: Verkrijgen van persoonsgegevens
Senses Almere kan via verschillende kanalen in het bezit zijn gekomen van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan:
Invullen van het contactformulier op de website
Verzoek tot contact vanaf uw kant per telefoon, mail en/of social media of iets dergelijks


Artikel 4: Verzamelde gegevens
Senses Almere verzameld, indien beschikbaar, de volgende gegevens:
Klantnaam
Klantadres
Telefoonnummer
Mail adres
Geslacht
Geboortedatum
De aard van uw werkzaamheden
Mate van beweging in het dagelijks leven

Rede van uw bezoek
Medische indicaties, indien relevant
Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het juist uitvoeren van de behandeling


Artikel 5: Doel van verzamelde gegevens
Als massagepraktijk is Senses Almere wettelijk verplicht om een cliëntendossier aan te maken. Verder moet Senses Almere, zoals door de overheid is opgelegd, bepaalde klantgegevens correct vastleggen zodat de administratie voldoet aan de wettelijke eisen en verplichtingen.


Artikel 6: Doorgeven van u gegevens aan derde
Om de werkzaamheden zoals vermeld onder artikel 5 zo goed mogelijk uit te kunnen voeren kan het noodzakelijk zijn voor Senses Almere om (bepaalde) verzamelde gegevens met derde te delen, hierbij moet u denken aan:
Een eventuele boekhouder van Senses Almere en overheidsinstanties die vragen om aanvullende informatie. Verder heeft Senses Almere de verplichting om, indien de autoriteiten hier nadrukkelijk toe verzoeken, persoonsgegevens aan de autoriteiten te overhandigen bij schending van enige wet- of regelgeving.


Artikel 7: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en correctie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de op hem betreffende verwerking, evenals het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met Senses Almere op te nemen via: contact@senses-almere.nl


Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn, indien nodig, met 2 maanden worden verlengd.


Let wel: indien u verzoekt om beperking of zelfs wissing dan kan dat gevolgen hebben in de kwaliteit van informatieverstrekking.


Artikel 8: Bewaartermijn
Senses Almere bewaart u gegevens in principe voor de gehele duur van relatie. Dit betekend dat Senses Almere uw gegevens voor jaren kan bewaren.
Verder is Senses Almere wettelijk verplicht om bepaalde zaken, zoals facturen, voor een bepaalde termijn te bewaren.


Artikel 9: Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Senses Almere is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen over de voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering op van toepassing is.


Artikel 10: Contact
Voor vragen over uw persoonsgegevens en privacy verwijzen wij naar ons contactformulier, klik hiervoor op de volgende link: 


Deze versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.